Personuppgiftspolicy och behandling av personuppgifter hos BondeSöker…

Version 1.0   2018-06-20

Bondesoker AB (BS) värnar om den personliga integriteten för medföretagare, kunder och besökare av vår webbplats. Nedan beskrivs hur vi samlar in och använder information om dig. BS behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s nya dataskyddsförordning GDPR och den svenska dataskyddslagen

Personuppgiftsansvar

Denna policy gäller för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för BS:s verksamhet, det vill säga vid prenumeration av våra tjänster, vid deltagande i seminarium/kurser/evenemang och vid handel i vår webbutik

Personuppgiftsansvarig och ansvarig för att denna policy efterlevs är Bondesoker AB, Org. nr 559134-0269

Kontakt

Du kan kontakta oss via info@bondesoker.com

Centrala begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Det kan också gälla till exempel kundnummer, krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Insamling av person-uppgifter

Främst behandlar BS de personuppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig när du använder den digitala plattformen. BS kan också komma att samla in personuppgifter från tredje part.

När du använder våra tjänster registrerar vi information om din användning. När du besöker bondesoker.com samlar vi in viss anonymiserad data om din användning. Även när du är inloggad användare registrerar vi information om hur du använder våra tjänster.

När du aktiverar ett konto hos oss kan anonymiserad data komma att slås ihop med dina personuppgifter. BS behandlar då tidigare anonymiserade data som personuppgifter.

Följande uppgifter kan komma att samlas in:

 • Information om användningen av din användarprofil såsom utnyttjandet av digitala tjänster, registrering av in- och utloggning på ditt användarkonto samt köp av produkter och tjänster.
 • Vi använder oss av cookies för att förbättra din upplevelse och underlätta ditt användande av plattformen
 • I vissa fall kan vi inhämta information från andra källor t.ex. samarbetspartner och andra leverantörer

Underbiträden

BS använder i vissa fall så kallade underbiträden för vissa av tjänsterna, exempelvis hantering av vår webbplats. Vi förbinder oss att teckna underbiträdesavtal med samtliga underbiträden för att säkerställa att man följer GDPR och vår säkerhetspolicy avseende personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

För att få behandla personuppgifter krävs det att det finns en laglig grund för detta. BS behandlar personuppgifter på följande grunder:

 • då behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal som vi har ingått med dig
 • då behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla legala krav
 • då vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna
 • då du lämnat ditt samtycke till behandlingen av personuppgifterna

Samma personuppgift kan behandlas med stöd av flera lagliga grunder.

För att kunna leverera de tjänster du har köpt av BS använder vi dina personuppgifter på olika sätt. Uppgifterna används t.ex. för att kunna distribuera produkter, för att kunna tillgodose speciella krav vid deltagande i våra evenemang och genomföra betalning av de tjänster eller produkter du har beställt. Den lagliga grunden för denna behandling av personuppgifter är fullgörande av avtal. Om inte uppgifterna inhämtas kan våra åtaganden inte följas och vi kan tvingas neka dig köp.

Nedan kategoriseras tjänster/produkter vi tillhandahåller och vilka behandlingar som utförs för att kunna fullgöra avtal vid köp.

 

Köp i vår Webbutik
Syfte: Leverans och distribution, Identifiering, Hantering, Betalning
Kategori av
uppgifter:
Namn, Adress, Betalningsuppgifter, Kontaktuppgifter. I vissa fall Produktionsplatsnummer, Personnummer
Rättslig grund: Avtal/på begäran av kund
Lagringstid: Avtalstid och 1 år

 

Tecknande av VIB-abonnemang
Syfte: Leverans och digital distribution, Identifiering, Hantering, Betalning
Kategori av
uppgifter:
Namn, Adress, Betalningsuppgifter, Kontaktuppgifter, Produktionsplatsnummer, Personnummer
Rättslig grund: Avtal/på begäran av kund
Lagringstid: Avtalstid och 1 år

 

Deltagande i kurser och utbildningar
Syfte: Identifiering, Hantering, Betalning
Kategori av
uppgifter:
Namn, Adress, Betalningsuppgifter, Kontaktuppgifter. I vissa fall även Personnummer, Särskilda önskemål som du själv anger
Rättslig grund: Avtal/på begäran av kund
Lagringstid: 1 år

 

Besök på vår plattform
Syfte: Statistik och utveckling
Kategori av
uppgifter:
Kontaktuppgifter
Rättslig grund: Intresseavvägning
Lagringstid: 2 år

 

Kundärenden
Syfte: Identifiering och Hantering
Kategori av
uppgifter:
Namn, Adress, Betalningsuppgifter, Kontaktuppgifter. I vissa fall även Personnummer, Särskilda önskemål som du själv anger
Rättslig grund: Avtal/på begäran av kund
Lagringstid: Avtalstid och 1 år

 

Övriga lagkrav

Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar, förordningar och domslut. Denna insamling av personuppgifter är en rättslig förpliktelse. Om uppgifterna inte lagras kan BS inte fullgöra sina förpliktelser och tvingas därför neka köp.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

För att kunna leverera de tjänster du använder och efterfrågar kan det ibland vara nödvändigt för oss att dela dina personuppgifter med företag som utför tjänster för vår räkning. I de fall där vi delar personuppgifter som rör dig med våra leverantörer har vi sett till att dessa företag endast behandlar uppgifter i enlighet med våra instruktioner och vi tecknar då ett underbiträdesavtal. Våra leverantörer hjälper oss huvudsakligen, men ej uteslutande, med:

 • Analyser
 • Distribution av produkter
 • Prenumerationsadministration
 • Betallösningar (kortinlösen, faktureringstjänster samt inkassotjänster).
 • Marknadsföring
 • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, övervakning, säkerhetskontroller, teknisk support och underhåll av våra IT-  lösningar).

Teknisk support för digitala IT-system sker via rutin med anonymiseringsteknik.

När vi delar dina personuppgifter sker det endast för ändamål som är förenliga med de syften för vilka vi har samlat in informationen. BS upprättar skriftliga avtal med alla leverantörer där de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa bl.a. säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter. BS kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part. Vi delar aldrig dina personuppgifter till tredje part utan ditt separata godkännande.

BS kan enligt lag eller vid misstanke om brott ombedjas att lämna ut dina personuppgifter till statliga myndigheter.

Lagring av uppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som avtal om tillhandahållande av BS tjänster kräver det och för att kunna fullgöra förpliktelser enligt lag. BS ser ett berättigat intresse i att spara personuppgifter i olika system upp till 24 månader efter avslutat avtal om tjänst. Samtycket till att dina personuppgifter används för marknadskommunikation gäller lika länge som vi angivit ovan.

Personuppgifter kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre anses nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av annan laglig grund.

Rättighet till uppgifter

Du kan få tillgång till de personuppgifter vi behandlar genom att beställa ett registerutdrag.

Abonnemangsprenumeranter kan genom sitt användarkonto se vilka uppgifter som finns registrerade.

Om du finner dina personuppgifter felaktiga kan du vända dig till oss för att få dem rättade. Det finns även möjlighet att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Du kan även begära radering av personuppgifter. BS kan ha rätt att neka din begäran om radering när det finns lagliga skyldigheter och/eller rättigheter som hindrar oss från att omedelbart radera någon personuppgift. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, tryckfrihetsförordning eller konsumenträttslagstiftning. Fortsatt behandling kan också vara nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Du kan begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas temporärt eller tillsvidare, t.ex. har du rätt att avstå direktmarknadsföring och rätt att invända mot behandling av personuppgifter som bygger på intresseavvägning som legal grund för behandlingen.

Efter invändning mot behandling som bygger på BS intresseavvägning får fortsatt behandling av personuppgifter endast ske när det är fastställt att BS intressen väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får BS enbart behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller lagliga krav.

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för detta är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Om BS mottager en begäran om registerutdrag, rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa ett korrekt handläggande och att informationen lämnas till rätt person. Rätten till detta är kostnadsfritt och målsättningen är handläggningen skall ske utan dröjsmål.

Var hanteras dina personuppgifter?

BS IT- system förvaltas inom EU/EES och dess digitala plattform ligger på svenska servrar.

Ändringar i denna policy

BS förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy utan att i förväg meddela dig. Information om ändring kan komma att lämnas till dig via e-post. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning kan du komma att behöva godkänna de ändrade villkoren innan du kan fortsätta att logga in på webbplatsen. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad om de aktuella villkoren. Genom att använda webbplatsen accepterar Du de vid var tid gällande villkoren.

Datum för publicering av aktuell policy visas överst i detta dokument.

Säkerhet

Vi har rutiner och IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter samt för att tillse att behandling av personuppgifter sker i linje med gällande lagstiftning. Enbart de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Tillsynsmyndighet

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du framföra dina klagomål hos en tillsynsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionen som utövar tillsyn över hur vi som företag tillämpar dataskyddslagstiftningen.